Menu:  Home About Audio Books Events Memorial Memories Music New! Resources Tools Tracts Treasures Site Map

Introduction
Afrikaans
Die Geloof
God Se Genesende Woord
Arabic
God's Healing Word (gif)
The Faith (gif)
Ateso
Aiyuun-Alopet
Bawm
Lungnak Thu
Bemba
Icitetekelo
Bengali
Fear No Evil (pdf)
God's Healing Word (pdf)
The Faith (pdf)
Burmese
God's Healing Word (pdf)
Cebuano
Ang Pagtuo
Ang Pulong Sa Dios Nga Makaayo
Chichewa (Malawi)
Chikhulupiriro
Mawu A Mulungu Ochiritsa
Chinese (Cantonese)
(Chi) Chewa
Chikhulupiro
Chivumbulutso Choonadi
Mau Amulungu Amaciritso
Zinthu Zomwe Zili Zosalira
Chichewa (Malawi)
Mawu A Mulungu Ochiritsa
Chikhulupiriro
Czech
Danish
Trön
Dutch
Het Geloof
Efik
Ikot Erikok Emi Otode Abasi
Elomwe
English
All Hope Gone
All That I Have
Anointed Faith
Command Thou Me
Complete In Him
Continual Warfare
Fear No Evil
God's Healing Word
God's Will
Life's Storm
Limiting The Unlimited
Perfect Love
Revelational Truths
The Crucified Way
The Faith
The Goodness Of God
The Unlimited God
Things That Remain
Visions
Youthful Days
Fante
Life's Storm (pdf)
Finnish
French
Foi Ointe
La Parole Guerissante De Dieu
La Volonte De Dieu
Le Chemin De La Croix
Limiter Ce Qui Est Illimite
Tout Ce Que J'ai
German
Haitian
La Foua
Parol Bon-Die Ki Gueri
Hausa
Ban Gaskiya
Hebrew
The Faith (pdf)
Hindi
Fear No Evil (pdf)
Revelational Truths (pdf)
The Faith (gif)
Ibo/Igbo
Idoma
Ila
Ilocano
Ti Mangngagas A Sao Ti Dios
Indonesian
Iman
Italian
La Fede
La Parola Di Dio Che Guarisce
Japanese
The Faith (gif)
Kannada
Khiang
Hengding Na Danga Kheu
Kinyarwanda
Korean
God's Healing Word (gif)
The Faith (gif)
Luganda
Okukkiriza Kwe Nnyini
Luo
Wach Chang Mar Nyasaye
Yie
Luvale
Malayalam
Marano
Nepali
The Faith (gif)
Oriya
Persian
The Faith (gif)
Portuguese
A Fe (pdf)
A Palavra Curativa De Deus (pdf)
Comanda-Me, Senhor (pdf)
Jovens Dias (pdf)
Tempestade Da Vida (pdf)
Tudo Que Eu Tenho (pdf)
Romanian
The Faith (pdf)
Runyankole
Runyoro-Rutoro
Okwikiriza
Russian
God's Healing Word (pdf)
The Faith (pdf)
Savara
Si' Lozi
Tumelo
Sinhalese
The Faith (gif)
Spanish
Amor Perfecto
Completo En El
Dias De Juventud
El Dios No Limitado
Fe Ungida
La Fe
La Palabra Sanadora De Dios
Limitando Al Ilimitado
Verdades Revelacionales
Swahili
Imani
Kutomwezesha Mwenyezi
Neno La Mungu La Uponyaji
Ningependa Maovu
Swedish
Tron
Tagalog
Ang Pananampalataya
Ang Salita Ng Diyos Na Nagpapagaling
Taita
Tamil
God's Healing Word (gif)
The Faith (gif)
Tedim Chin
Pasian Cidamna Kam Mal
Telegu
Thai
Tumbuka
Chipulikano
Twi
Urdu
Vietnamese
Yao
Nd Chikhulipilo
Yoruba
Oro Olorun To Mu Ni Lara Da

 

Ang Pulong Sa Dios Nga Makaayo


Sa tanan nga wala makasinati ug kalipay sa Diosnong kadagaya sa kinabuhi. Ang butang ngay masayran nga ang Dios mao ang Espiritu sa kinabuhi, sa Kaniya, walay kamatayon. Si satanas mao ang espiritu sa kamatayon ug sa kaniya walay kinabuhi. Gihatag sa Ginoo ang kinabuhing lumalabay ug makaambit ang tanan nga mga natawo ning kalibutana. Atong naginhawa ug gikalipay ang bililhong ginanhawa sa kinabuhi. O, pagka-anindot sa kinabuhi alang kanila nga walay bikil ug pagduhaduha sa panghunahuna ug kakulangon! Pagkamaayo gayod, nga magalakawlakaw sa kadalanan o magasakaysakay sa hatag-as nga mga kalsada, aron sa pagsud-ong sa matahom nga kasagbutan ug kabulakan, nga ang tanan buhi ug madasigon uban sa ilang kahumot nga puno sa pagkamalipayon sa kinabuhi nga gipa-ambit kanila pinaagi sa mga kamot sa Dios; nga makabaton sa kahimsog nga nagalatay diha sa imong kalawasan nga walay bikil nga hunahuna sa kabalaka, walay pagbati sa balatian nga nagahasol sa kalawasan; sa imong hunahuna paingon sa imong espiritu, magdala ug dakong kamaya.

Sa pagkamatuod, maayong pagkayubit sa magsusulat nga kita nagatimba ug tubig gikan sa tabay sa kaluwasan uban ang kalipay; nga nagasulod diha sa Iyang mga pultahan uban ang pagpasalamat ug sa Iyang sawang uban ang pagdayeg. Ang Biblia nag-ingon kanato nga siya nga malipayon ang kasingkasing kanunay nga nagasaulog, ang malipayong kasingkasing nagaayo sama sa tambal, apan ang subo nga espiritu makamala sa mga kabukugan. Ang manunulat nagsulti kanato nga ang kaguol mosangpot sa kamatayon. Si bisan kinsa makakita sa dayag ngano ang Biblia nagatudlo nga alagaron ang Dios uban sa kalipay, kalinaw ug sa pagkamatarung diha sa Espiritu Santo. Hinungdan nga ang pagtuo sa Iyang nasulat nga mga saad, sa Iyang walay paglubad, dili mapakyas nga Pulong nga gikan sa walay katapusan, nga dili mausab, nagadala ug kinabuhing dayon.

Kini sila Pulong sa kadasig ug kinabuhi, mga saad sa paglaom ug malumo nga pagpasaylo, nga nag-aghat kang bisan kinsa nga buot, moduol. Kini nga mga saad alang sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa pagtuo, mamaimo nga walay pagpihig ug tawo, apan alang sa tanang tawo ingon nga mga binuhat sila sa Dios. Kita ang maghukom sa atong pagapadulngan.

Unsaon sa usa ka tawo sa pagsinati sa kinabuhing dagaya? Aduna ray usa ka dalan. Ang Dios wala maghatag kanato ug espiritu sa kalisang. Wala kita matawo uban ang kalisang, apan usa kini ka espiritu sa demonyo nga moabot sa atong espiritu pinaagi sa dili pagtuo sa pulong sa Dios ug sa Iyang mga saad nga nagbuhat kanato ug naga-amping kanato ngadto kinabuhi.

Si Hesus nagkanayon, "Dili magakabalaka ang inyong mga kasingkasing, ni magakahadlok." Anaa ra kanato ang paggamit sa dili maayong bahin sa kinabuhi aron sa pagambalay sa maayong pagtuo diha sa gamhanang pulong sa Dios. Maingon nga ang atong mga salabutan adunay pagtuo nga minugna sa atong mga panghunahuna, mao usab ang hunahuna ni Cristo nga gikahatag na ngadto sa mga balaan, ingon nga ang Dios naghatag kanila sa hunahuna ni Cristo. Apan atong barugan ang atong pagtuo diha kang Cristo. Si Pablo nagkanayon, "Atong nabatonan ang hunahuna ni Cristo," apan atong hatagan kini ug kagawasan. Pinaagi niini nga hunahuna nga anaa sa atong espiritu o kasingkasing, ang Dios magapahigawas sa tanang Niyang gahum pinaagi niining hunahuna ngadto sa atong kalawasan, sama sa kaluwasan, kaayuhan, ug uban pa. Ang Gingharian sa Dios anaa sa atong sulod, busa ang atong kaayuhan ana sa sulod nato, ingon usab sa kaluwasan.

Si Pablo nag-ingon, "Kita ang lawas ni Cristo." Daghan ang nangawala tungod kay napakyas sila pagsabot niini. Si Hesus nahimong imong sakit, gipaantus ang lawas didto sa krus aron ikaw mamahimong Iyang lawas nga hingpit nga gawasnon sa mga sala ug balatian. Mahimo nimo kini pinaagi sa pagtuo diha sa kamatayon ni Cristo, nasinati nga Siya nagkuha sa imong dapit sa kamatayon aron mamahimong kang lawas Niya sa kinabuhi. Ug diha, sa pagtuo, mituo ka nga Siya nakigbaylo ug dapit kanimo, ikaw sa gilayon naayo. Kanunay nga hinumdoman nga ang imong lawas, nga ilalom sa tunglo sa balaod sa Dios nga gihatag ngadto kang Moses, nahalansang na sa krus, ug tungod kay ikaw lawas na karon ni Cristo, gawasnon na ikaw gikan sa tunglo pinaagi sa pagtuo kang Hesus.

Ang kasabutan nga iya sa Dios ug ang tanang Niyang mga saad anaa lamang kang Ginoong Hesus. Ato kining madawat pinaagi sa pagtuo diha kang Hesus. Pinaagi sa pagtuo nga kita ang lawas ni Kristo, kini naghimo sa maong mga saad nga maato. Hinumdumi, ang atong pagtuo mao ang maalamong panghunahuna nga gipasibo sa Pulong sa Dios. Ang Pulong sa Dios mao ang panghunahuna ni Cristo. Ang pagtuo magaabot pinaagi sa pagpamati sa mga Pulong. Ang pagtuo kang Cristo maoy usa ka lalom nga pagbati sulod sa atong kasingkasing o espiritu. Ang pagtuo nga kita naluwas o naayo diha sa hunahuna lamang nagakahulogan nga kita nailad ug nahulog. Kini kinahanglan nga gikan gayud sa atong kasingkasing o espiritu. Kay sa kasingkasing ang tawo mituo ngadto sa pagkamatarong, ug nga kon unsa ang gihunahuna sa usa ka tawo mao kana siya. Si Hesus nag-ingon, "kon mituo ka sa sulod sa imong kasingkasing ug wala magaduhaduha, nan mabatonan mo kon unsa man ang imong gipangayo." Ang kasingkasing dili motuo sa tinuoray gayod hangtod kini makumbinsi sa imong tinuoray nga pag-alagad ug matinud-anong tinguha alang sa Dios. Maoy hinungdan nga ang pagtuo nga walay kadasig sa pagbuhat kini patay. Ang buhat magabuhi sa imong pagsalig sa grasya sa Dios diha kanimo.

Ang pagtuo kang Cristo diha sa sulod nimo gawasnon sa espirituhanong pangataki sa lima ka bahin sa imong lawas (panan-aw, pangtilaw, pandungog, panimhot ug panimati) nga mamatay pinaagi sa pagpuasa o pagpailalom.

Si satanas walay mahimo, kon siya napahigawas na diha kanimo, gawas kon pinaagi sa lima ka bahin sa imong lawas aron pagbabag sa imong pagtuo. Karon nga ato na kining nahibaloan, atong tukoron ang atong pagtuo pinaagi sa pagpamati sa mga Pulong nga Iyang gisaad nganhi kanato.

Ang akong Dios magatagbo sa tanang nimong panginahanglanon sumala sa Iyang kadato sa himaya. Hinumdumi, nga sa panglawas, salapi, o espirituhanong bahin, Siya magatagbo niining tanan. Ako ang Dios nga nagapasaylo sa inyong mga kalapasan, ug naga-ayo sa tanang ninyong balatian. Timan-i, nag-ingon Siya tanan! Akong kuhaon ang balatian sa inyong taliwala, o langkaton diha sa inyong espiritu.

Ang Dios kinabuhi, ug tanan mahintugod sa kinabuhi, sama sa kaayuhan, kaluwasan, kalipay, kalinaw, ug paglambo, iya sa Espiritu sa kinabuhi ug sa lawas ni Cristo, kansang lawas mao kamo. Si Hesus nag-ingon, "Ako mianhi aron makabaton kamo ug kinabuhi." Ang paghunahuna sama niini mao ang hunahuna ug pagtuo ni Cristo, nga diin gawasnong magapadayag. Dili ba diay Siya, diha kang Cristo, magahatag sa tanang butang? Pangutana ni Pablo.

Ang espiritu ni Satanas mao ang kamatayon: kaaway sa Dios. Ang kasulatan nagsulti kanato nga ang kamatayon miabot pinaagi ug tawo. Ang kaubanan sa kamatayon mao ang kahadlok, kasubo, kaguol, kabalaka, kawalad-on, ug balatian. Kining tanan kaaway sa Dios. Si Cristo mianhi pagbatok niining tanan: kamatay, sakit sa baga, hilanat, pagkapaig, paso, sunog, butoy, hubag-hubag, kaliskis, kagid, katulkatol, pagkabuta, pagkaluya sa tuhod og tiil nga wala mahisulat sa libro sa balaod. Kamo giluwas gikan kanila. Kining tanan ilalom sa tunglo sa balaod. Kamo ilalom sa grasya. Si Cristo nahimong tunglo alang kanato. Giluwas kita Niya gikan sa tunglo pinaagi sa Iyang lawas didto sa kahoy.

Matag sakit ug balatian nga nailhan sa tibuok kalibutan ang hinungdan mao ang sala. Ug kanang maong sala mao ang dili pagtuo sa pulong sa Dios. Si Eba nakabuhat niining sala-a. Kay ang dili pinaagi sa pagtuo sala man. Si Adan nagdala sa tanang mga tawo ilalom sa tunglo gumikan sa dili pagkamatinuohon. Si Cristo nagluwas sa tanang tawo gikan sa tunglo pinaagi sa pagtuo. Diha kang Adan, tanan nangamatay: diha kang Cristo, ang tanan gibuhi.

Siya nagpadala sa Iyang Pulong (si Hesus) ug nag-ayo kanila. Ang pagtuo sa Iyang Pulong naghimo sa Pulong nga unod. Kita nahimong Pulong, ang mensahe nga nahibaw-an ug mabasa sa tanang tawo, ang Pulong sa Dios nga nahimong unod. Kita nahiusa uban sa Pulong ingon nga lawas ni Cristo. Walay sakit diha sa Dios. Kay pinaagi sa Iyang mga labod, kita nanga-ayo.

Inyong nabatunan ang kinaiya ni Cristo. Ilang gilupig si Satanas pinaagi sa mga pulong sa ilang pagpamatuod ug sa dugo sa kordero, ang buhat didto sa kalbaryo, ug sa pagsugid, sa pulong ug sa buhat, kon unsa ang Iyang gihimo alang kanato. Ayaw pagsandig sa kaugalingon mong pagpanabot, salig sa Ginoo (ang Pulong) sa tibuok nimong kasingkasing.

Gikinahanglan nga ang tanang mga panghunahuna atong ipailalom kang Cristo, isalikway ang tanang dautang hunahuna, mga kahadlok, ug mga pagduhaduha, aron mabuntog ang unodnong panghunahuna nga kabatok sa Dios. Ang Dios dili mag-usab sa mga butang nga nahigawas na sa Iyang mga baba. Iyang pagabantayan ang Iyang Pulong aron sa pagtuman niini.

Kon, pinaagi sa Iyang mga labod kamo nanga-ayo, ug nga Siya walay pinalabing tawo, ug nga kita angay magatawag sa mga butang nga wala pa nga daw ana na (wala magkinabuhi sa makita: ang matarung magpakabuhi pinaagi sa pagtuo), nan ang imong pagtuo maga-ayo kanimo.

Ang Dios nagsulti kanato diha sa Iyang mga Pulong, "Akong gipanghinaot, labaw sa tanang butang nga kamo magmauswagon ug maanaa sa maayong panglawas, ingon nga magamauswagon ang inyong mga kalag." Ang inyong lawasnong pag-uswag gidumalahan sa pag-uswag sa inyong kalag. Ang inyong Gino-o, nga inyong Dios, ang nagahatag ug kagahum nga kamo makakab-ot ug kadato. Gikinahangkan nga inyong ihatag kanang kadato dinhi sa pag-alagad sa Dios agi ug baylo sa langitnong kadato.

Magtuo (hinumdumi, ang pagbati sa kasingkasing) nga ang sakit tinuod gayud nga nahanaw na. Dili kini mapakyas bisan makausa. Mahimo nga mituo ka ug magpabilin sa sakit ug usa ka hinukman, apan kon ikaw tinuoray nga mituo, kini maoy magadumala sa imong lawas ug mag awhag kanimo sa pagbuhat sa pagkamatarung ug mga buhat sa pagpamatuod. Ang Dios dili magpasagad ug magabiya kanato. Ang Dios dili magpakyas. Ato Siyang gibiyaan pinaagi sa dili-pagkamatinuohon. "Pangayo pinaagi sa pagtuo, nga walay pagduhaduha," si Hesus nag-ingon. Si Juan nag-ingon, "Kini ang atong pagsalig Kaniya: nga bisan unsa ang atong pangayo-on pinaagi sa Iyang ngalan, kini atong madawat. Kon ang atong kasingkasing wala maghukom kanato, nan aduna kitay pagsalig sa Dios." Si Pablo nag-ingon, "Ako kanunay nga gipaningkamutan ang pag-amping sa akong hunahuna nga walay bikil nganha sa tawo ug ngadto sa Dios." "Kay ang tanan nga nangayo, makadawat," sumala sa Kasulatan. Si Hesus nag-ingon, "Bisan unsa nga inyong pagapangayo-on pinaagi sa akong ngalan, akong buhaton." Si Hesus nag-ingon, aron sa paghimaya sa Amahan nga atua sa langit. Pangayo, aron ang imong kalipay mahingpit. Iyang gidala ang imong sakit ug kasub-anan diha sa Iyang Lawas didto sa kahoy, ug pinaagi sa Iyang mga labod, ikaw giayo. Si Hesus nag-ingon, "Natapos na." Kon Iyang gidala ang tanan diha sa Iyang lawas alang kanimo, nan ngano nga dad-on pa nimo pag-usab tungod sa bakak ni Satanas?

Hinumdumi, ang pagtuo maoy hulagway sa imong pagpaubos sa imong mga hunahuna ug kabubut-on ngadto Kaniya. Ang pagtuo sa Iyang Pulong maoy paglimod sa imong kaugalingong mga panghunahuna ug walay pulos nga mga pagbati. Ang paghunahuna ug maayong mga butang maoy magawala sa dili maayong mga panghunahuna sa kapildihan, ug magdala sa kalipay, maayong panglawas, ug pag-uswag diha sa imong dalan. Kon mohunong ka sa pagtuo, mohunong usab kini sa pagpamuhat. Bantayi sa kanunay ang imong mga hunahuna ug pagbati. Gikinahanglan nga usbon pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Dasiga ang imong putli nga hunahuna, ang hunahuna ni Cristo, ug pamatud-i unsa ang maayo ug halangpunon nga kabubut-on sa Gino-o. Siya usa ka hataas nga pari, nakasabot sa atong kapakyasan, nangaliya alang kaninyo; ang hataas nga pari sa imong pagtuo.

Kay pinaagi sa kasingkasing, ang usa ka tawo mituo ngadto sa pagkamatarung. Ang pagsugid pinaagi sa baba maghatud ngadto sa kaluwasan. Isugid, motuo, ug dawata, ug maayo, sa ngalan ni Hesu-Cristo, gikan sa tanan nimo nga mga balatian ug mga sakit, ug mga kapildihan. Ang panalangin sa Dios kanimo maoy akong mga pag-ampo.

Sinulat ni Rev. George Leon Pike Sr.

Kini nga mensahe gihimo alang sa libre nga pang-apud-apud. Alang sa dugang kopya, sulat pinaagi sa English, sa address sa ubos, ipahibalo pila ang imong magamit.

CEB9908T — CEBUANO — GOD'S HEALING WORD

Pagkabalaan Ngadto Sa Ginoo


Click to see the cover for this tract View the cover of this tract

Click to download a ZIP file of this tract Download a ZIP file of this tract

Click to download a PDF file of this tract Download a PDF file of this tract

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----